Posts Tagged ‘plurilingüisme’

Consideren que el programa de plurilingüisme del Consell no està organitzat, planificat ni compleix terminis realistes
EOI Elx
Retrauen a la Conselleria que encara no els haja donat instruccions ni tan sols sobre la programació que han d’impartir

Els 21 professors del departament d’Inglés de l’Escola Oficial d’Idiomes (EOI) d’Elx ho veuen clar: El programa de plurilingüisme que la Generalitat pretén introduir en l’ensenyament públic no és viable tal com està plantejat, perquè ells –que són els qui han de formar als docents perquè siguen capaços al seu torn d’impartir les seues assignatures en anglès– encara no han sigut informats ni de la programació ni del mètode d’avaluació. El curs havia d’haver començat fa un mes, i encara que es va posposar i falten dues setmanes per a l’inici de les classes, les instruccions segueixen sense arribar, a pesar que el decret que regula aquest programa és d’agost de 2012.

Els professors de la EOI estan en essència d’acord amb el plantejament del sistema educatiu plurilingüe del que «presumeix» l’administració autonòmica: «La tasca en si mateixa és molt lloable; aconseguir suplir l’escassa o nul·la formació en llengües estrangeres del professorat dels nostres centres educatius i sobretot aconseguir traure a futures generacions dels llocs finals dels rànquings europeus quant a competència lingüística». No obstant açò, lamenten, aqueixos «bons propòsits» haurien d’anar acompanyats de «una proposta seriosa, una organització i planificació que compliren uns objectius clars i uns terminis realistes». Alguna cosa que no es dóna.

Molt al contrari, desconeixen el nivell d’anglès que va a tenir cadascun dels professors als quals han d’ensenyar, «la qual cosa complica enormement la nostra tasca docent, doncs els objectius i continguts didàctics són específics de cada nivell però és impossible monitorizar la competència de 30 persones si cadascun té un nivell diferent, com a resultat d’una prova de nivell externa de qüestionable fiabilitat». Per a majors complicacions, no disposaran ni tan sols del temps que estimen suficient per a aconseguir que els continguts siguen apresos, doncs la formació solament durarà 90 hores, 150 menys de les quals cursa qualsevol alumne de la EOI per a arribar a cadascun dels nivells del Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengua, denominats «A2», «B1» i «B2».

Classes plenes d’errors
En aquest sentit, «com a professors especialistes en l’ensenyament, aprenentatge i avaluació de llengües estrangeres, podem afirmar amb total seguretat que un nivell “B2” no és suficient per a servir de model lingüístic en l’àmbit acadèmic, ni es pot aconseguir en el temps que la Conselleria pretén». Per açò, plantegen què credibilitat i efecte tindrà sobre els estudiants un docent que utilitze l’anglès amb nombrosos errors: «Quina opinió ens mereixeria un professor que ens ensenyara Filosofia o Història en castellà i en les explicacions del qual trobàrem un o dos errors gramaticals cada 30 paraules, diverses combinacions lèxiques incorrectes i tres o quatre errors de pronunciació?». Açò serà el que es done en les aules, auguren, per la qual cosa «encara que el contingut siga perfectament intel·ligible, 55 minuts de case així contindrien suficients agressions a la llengua com per a espantar al més illetrat i per descomptat entorpir la transmissió de coneixements».

Per tot açò, consideren que el projecte del plurilingüisme no és més que «una plataforma per a donar veu a una altra campanya política de promeses no complides, encara que en aquest cas seran promeses impossibles de complir».

Els professors de les escoles oficials d’idiomes, assenyalen, s’enfronten a un camí ple d’obstacles en aquesta tasca i també en la seua labor diària. La massificació de les aules i l’augment de càrrega lectiva que suporten, sostenen, «van en detriment de la qualitat del nostre ensenyament» i impedeixen que hi haja temps material per a avaluar individualment les competències lingüístiques dels seus alumnes. Ara se’ls sumisca la tasca de formar als docents dels centres educatius, una labor que podria haver-se centralitzat des dels CEFIRE (centres de formació de professorat), que cada vegada més estan «en perill d’extinció».

(més…)

Anuncis

 

Dissabte 23 de febrer se celebrà a la Universitat d’Alacant la 5a Jornada #ComparTIC, promoguda per la Xarxa cooperativa d’experiències TIC per a l’ensenyament en Valencià Unentretatns, amb la col·laboració de la Unitat per a l’Educació Multilingüe de la Universitat d’Alacant (UEM) i l’Institut Universitari de Filologia Valenciana (IIFV).

El programa era ben atractiu: una ponència marc, presentació d’experiències, realització de tallers pràctics, taula redona per a l’intercanvi d’opinions. I dos eixos vertebradors: la utilització de les TIC com a instrument de canvi metodològic i la incidència en l’aprenentatge plurilingüe en el context educatiu valencià. Tots els ingredients necessaris perquè el dissabte fóra profitós.(Si voleu, podeu llegir-ne una crònica apressada escrita el mateix dia, o podeu consultar la pàgina d’Unentretants on teniu tota la informació detallada, amb aportacions dels ponents i de la interacció a Twitter #ComparTIC).

Decàleg de valoracions sentides, escoltades, intuïdes, meditades i, en bona part, compartides.
  1. L’ús de les TIC associades a l’àrea de Valencià: llengua i literatura i a les àrees que es vehiculen en valencià fa visible en la xarxa i a tot arreu la faena dels professionals que s’hi dediquen.
  2. La utilització de les TIC és un acte voluntari per part del professorat (això diuen alguns). Cada dia és menys voluntari i més habitual. Ensenyar una llengua, o amb una llengua, que no sempre és ben valorada socialment, i ensenyar unes eines, o amb unes eines, que no sempre són acceptades per la comunitat educativa ens uneix en una mateixa causa.
  3. La utilització de les eines digitals a l’aula comporten un canvi metodològic amb implicacions positives en l’aprenentatge (també en el lingüístic, o especialment en el lingüístic; en qualsevol llengua).
  4. Si el canvi metodològic el lidera o l’impulsa o el promou o el comparteix amb altres el professorat de l’àrea de valencià i les àrees que fan servir el valencià com a llengua vehicular, els resultats seran altament beneficiosos per a l’ensenyament en valencià.
  5. El canvi metodològic no significa renunciar a tot allò que solem fer habitualment, ni de bon tros: canviar metodologies vol dir introduir actuacions que milloren la nostra percepció de l’aprenentatge en els alumnes.
  6. Les TIC ens ajuden a fer el canvi metodològic, però no són un canvi en si mateix. L’enlluernament per allò que és nou esdevé un miratge passatger, en els docents i ens els discents.
  7. La llengua base de l’aprenentatge en el nostre sistema educatiu ha de ser el valencià. L’aprenentatge en valencià, en la llengua socialment minoritzada, és l’única garantia que la població valenciana escolaritzada aprenga la llengua pròpia amb prou garanties perquè esdevinga, com a mínim, bilingüe en les llengües oficials.
  8. El Decret de plurilingüsime promogut per la Generalitat Valenciana (DECRET 127/2012) no resol la situació de subordinació del valencià i de reducció dels àmbits d’ús, fins i tot en l’ensenyament. La intenció oculta (o no tant) del legislador és afavorir un sistema educatiu bilingüe en castellà i en anglés. Qualsevol opció que desvincule l’accés al plurilingüisme mitjançant la llengua subordinada en una situació de llengües en contacte inexorablement desemboca en la substitució d’aquesta llengua.
  9. L’intercanvi d’experiències ens ajuda a reforçar els aprenentatges que fem per iniciativa pròpia. La comunicació d’allò que cadascú fa permet reflexionar sobre la pròpia pràctica. La compartició de coneixements cohesiona el grup. La relació personal entre individus que tenen objectius semblants o comuns fa entendre les opcions dels altres com a complementàries de les pròpies.
  10. La creació d’espais, àmbits i ocasions per a interactuar professionalment en un clima cordial, ric en matisos i en aportacions és imprescindible per a encarar un present incert i un futur imperfecte en el món educatiu, amb l’ajuda de les TIC o sense. (més…)

La coordinadora de la Càtedra UNESCO de Patrimoni Lingüístic i experta en adquisició del llenguatge, Itziar Idiazabal, ratlla la nova reforma educativa de “retrógada i pro-franquista”
idiazabal
Itziar Idiazabal és una experta en l’adquisició del llenguatge. Per açò defensa “la riquesa personal, social i cultural” d’aprendre més d’una llengua des de xiquet. Coordinadora de la Càtedra UNESCO de Patrimoni Lingüístic Mundial, treballa per a sensibilitzar i divulgar la cohesió social que fomenta el plurilingüisme. Vicepresidenta de l’Associació per a l’estudi de l’Adquisició del Llenguatge (AEAL) i del Comitè Executiu de la International Association for the Study of Child Language (IASCL) entre 1999 i 2002, Idiazabal ratlla la reforma educativa del PP de “pro-franquista” i denúncia que ignora que els xiquets i xiquetes de comunitats bilingües obtenen millors resultats que els de comunitats monolingües. Idiazabal critica a més que el model centralitzador de l’educació que planteja el ministre Wert “no és model per a ningú”. (més…)

Plurilingüisme

Inscriu-te ja al formulari que trobaràs a www.1entretants.ning.com 

Sense cap mena de dubte, la realitat sociolingüística de qualsevol territori hauria de de ser el punt fonamental a l’hora de plantejar actuacions o millores d’un sistema educatiu que, com la societat actual, és bo que tendisca cap als entorns plurilingües i pluriculturals.

En el context actual, a més, Internet i les TIC tenen molt a dir pel que fa a l’ensenyament i l’aprenentatge de llengües, per tal i com han incorporat a la nostra realitat quotidiana aspectes com l’accés obert i els entorns immersius d’aprenentatge. Ens interessa, per això, mostrar l’ús que fan de les TIC alguns companys en l’ensenyament d’àrees lingüístiques, per a, tot partint-ne de l’ús, encetar una reflexió sobre quina és la situació lingüística més ajustada a la realitat, a partir de la qual proposar mesures d’ensenyament plurilingüe.
Les propostes en aquest sentit no s’haurien de plantejar, per tant, des d’una hipoètica situació ideal, sinó des de la realitat lingüística de la societat que tenim i, sobretot, sobre la societat que volem aconseguir: plenament respectuosa amb els altres, més preparada per a la vida i, sobretot, més lliure

Vicent Moreno, president d’Escola Valenciana: “La necessitat urgent d’una rectificació del Decret de plurilingüisme del Govern valencià es fa evident també a l’informe del Comité d’Experts del Consell Europeu. La Conselleria d’Educació hauria d’obrir aquesta via de diàleg amb la comunitat educativa valenciana el més aviat possible, la competència lingüística del nostre alumnat està en joc”.

El Comité de Ministres del Consell d’Europa ha instat la Generalitat Valenciana a clarificar el Decret de plurilingüisme aprovat pel govern autonòmic el passat mes d’agost, que manca de criteris i procediments d’implantació, està generant profundes contradiccions al nostre sistema educatiu i margina l’ensenyament en valencià.

El Consell d’Europa, ha emés un informe on s’explicita la preocupació per la desaparició del Programa d’Immersió Lingüística (PIL), que és el programa bilingüe d’ensenyament en valencià creat, fonamentalment, per garantir la competència lingüística en les dues llengües oficials per part de l’alumnat no valencianoparlant. El Programa d’Immersió Lingüística, junt al Programa d’Ensenyament en Valencià (PEV), aplicat per a l’alumnat valencianoparlant, han estat fins ara els programes d’excel•lència educativa del nostre sistema, que garanteixen l’aprenentatge de les dues llengües oficials i faciliten l’aprenentatge d’altres llengües com l’anglés.

L’actual Decret de plurilingüisme de la Conselleria d’Educació ha eliminat els programes vigents fins ara: PEV, PIL i PIP (Programa d’Incorporació progressiva, conegut com a línies en castellà). Ara s’estableixen dos programes, el PPEV i el PPEC, el plurilingüe en valencià i el plurilingüe en castellà. Una simplificació que no atén a metodologies d’aprenentatge de tractament de llengües. (més…)

L’organisme insta a aclarir el nou decret de trilingüisme i la supressió del programa PIP

Institucions i entitats acadèmiques rebutgen el decret de plurilingüisme

El Comitè de Ministres del Consell d’Europa demana a la Generalitat un major compromís amb ensenyament en valencià des de l’etapa de preescolar fins a la formació tècnica professional i la universitària. En l’informe que analitza L’aplicació de la Carta europea de les llengües minoritàries a Espanya, el Comitè d’Experts considera que “l’oferta actual d’educació en valencià és insuficient, ja que no sembla garantir que tots els estudiants que vulguen una educació en valencià puguen tenir-la”.

El comitè se sorprèn de la supressió dels Programes d’Incorporació Progressiva (PIP) continguts en la Llei d’Ùs i en Ensenyament, que segueix vigent, amb l’aprovació del nou decret d’ensenyament trilingüe i demana, per tant, “aclarir” aquesta supressió en pròxim informe i que la Generalitat que es comprometa a “adoptar mesures per a garantir que la introducció del nou model de trilingüismo no tindrà un impacte desproporcionat sobre l’educació en valencià”.
(més…)

Escola Valenciana denuncia que margina el català i no garanteix la competència en anglès

 

El Consell ha aprovat avui l’anomenat decret de plurilingüisme, que dobla les classes en anglès i redueix les hores de català. El decret s’aplicarà a partir de setembre a quaranta-cinc mil alumnes d’infantil del País Valencià. Escola Valenciana ha pogut constatar que el decret aprovat no recull cap dels sis punts clau de la seva comissió d’educació per garantir una competència lingüística igual en valencià i en castellà, i un millor coneixement d’una tercera llengua com l’anglès.

 

Segons que ha anunciat avui la consellera d’Educació, María José Català, el Consell ha establert dues línies plurilingües diferents: es pot elegir que sigui el català o el castellà l’opció predominant. En tots els casos s’estudiaran totes tres llengües com a matèria. I com a mínim una assignatura no lingüística s’impartirà sempre en anglès.

 

El model plurilingüe s’implantarà de manera progressiva. Començarà en educació infantil fins a cobrir totes les etapes de l’ensenyament.

 

Per Escola Valenciana, amb el decret desapareixen els programes d’immersió lingüística, no es garanteix una competència lingüística igual en català i castellà a l’alumnat que estudiï en el programa plurilingüe d’ensenyament en castellà, no s’obtindran els resultats esperats en anglès i es paralitza de cop la normalització lingüística del català a través de les escoles.

 

La Intersindical Valenciana considera que el decret de plurilingüisme aprovat pel Consell atempta contra el valencià i margina i arracona la llengua amb l’objectiu clar d’acabar amb la llengua pròpia. En un comunicat, asseguren que vigilaran que l’aplicació del decret no vagi en contra dels drets de l’alumnat.

 

El Sindicat també denuncia que el decret no compta amb les aportacions d’un conjunt molt representatiu d’institucions educatives i entitats culturals de la societat valenciana que apuntaven cap a un altre model de plurilingüisme que no marginés el valencià.

(més…)